Hovedprogrammet er nå ute!

Årets hovedtema: urbaniseringens spenninger

Verdens byer vokser – både i antall, størrelse og kompleksitet. Hvilke utfordringer og muligheter står dagens byer ovenfor? Hvilke mulighetsrom – både konkrete og abstrakte – finner vi i byen? Og hvordan endres rollen til de ulike aktørene og institusjonene vi finner i byen? Storbykonferansen ved OsloMet arrangeres 30. – 31. oktober 2019 og søker å skape en arena der urbaniseringens spenninger kan utforskes og utfordres. Nå inviterer vi faglige bidrag som kritisk engasjerer seg i spørsmål knyttet til storbyenes rolle i det 21. århundre.

Konferansen vil primært foregå på de skandinaviske språkene, men det vil til enhver tid være en parallellsesjon for engelsktalende deltakere. Fellesprogrammet vil også ha innhold på engelsk.

Cities are growing – both in number, size and complexity. Which challenges and opportunities do today’s cities face? What spaces of possibility – both concrete and abstract – can we find in the city? And how do various urban players and institutions experience change? OsloMet Urban Research Conference is held October 30-31, 2019 and seeks to create an arena where the tensions of urbanization can be explored and challenged. We now open up for contributions that critically engage with issues related to the role of cities in the 21st century.

The conference will primarily be in the Scandinavian languages, but there will at all times be a parallel session for English-speaking participants. The plenary program will also have several entrances in English.

Bekreftede hovedinnledere / Confirmed speakers

Saskia Sassen

Erling Dokk Holm

Kristin Halvorsen

Marianne Tønnessen

Foto: Studio Vest