Call for abstracts

Storbykonferansen 2020: Byens fleksibilitet


2020 har vist hvor fleksible byene våre kan være. Covid-19 pandemien tømte gatene og gjorde at vi måtte finne nye arenaer for fellesskap. Globale protester mot rasisme og diskriminering gjorde igjen at byene fikk en sentral arena som fysisk møteplass. Årets Storbykonferanse gjennomføres 28. og 29. oktober på OsloMet, og årets tema er ‘byens fleksibilitet’. Nå inviterer vi bidrag som kritisk engasjerer seg i spørsmål knyttet til storbyenes evne til endring.

2020 has shown how flexible our cities can be. The Covid-19 pandemic cleared the streets and forced us to find new arenas for togetherness. Global protests against racism and discrimination reinstated the importance of cities as physical meeting places. This year’s Metropolitan Conference will be held on October 28 and 29 at OsloMet, and this year’s theme is ‘the flexibility of the city’. We now invite contributions that critically engage with questions related to cities’ ability to change.


Sesjoner / Sessions


Konferansen har 16 sesjoner som tar for seg en rekke ulike tema, blant annet bolig, sosial ulikhet, migrasjon og integrering, byutvikling, og framtidsscenarioer.

Bidrag/abstracts på 200-300 ord sendes til kontaktpersonen for sesjonen (kontaktinformasjon finner du på sesjonssiden).


The conference has 16 sessions dealing with a variety of themes, including housing, social inequality, migration and integration, urban development, and future scenarios.

If you want to contribute: Abstracts of 200-300 words are sent to the contact person for the session (contact information can be found on the session page).

Frist for å sende inn bidrag er mandag 24. august.

UTVIDET FRIST: 11. SEPTEMBER!

Del gjerne utlysningen med relevante forskningsmiljøer i ditt nettverk. Vi håper å se dere i Oslo i oktober!

The deadline for submitting entries is Monday, August 24.

EXTENDED DEADLINE: SEPTEMBER 11!

Please pass this call or abstracts on to relevant research environments in your network. We hope to see you in Oslo in October!

* There will at all times during the conference programme be held at least one parallell session in English.


Forbehold om smittevern

På grunn av smittevernhensyn er det enda mye uklart rundt årets konferanse. Trolig vil konferansen kunne ha et begrenset antall fysisk deltakende, og tilrettelegge for digital deltakelse.

Dersom situasjonen tillater fysisk oppmøte vil vi konferansen foregå gratis med påmelding så langt plassene rekker, men deltakerne må regne med å dekke bevertning selv. Vi legger også opp til streaming / digital deltakelse.

Vi følger hele tiden gjeldende retningslinjer og tilpasser konferanseplanleggingen etter disse. Forhåpentligvis vil vi snart ha mulighet for å åpne for påmelding til konferansen, men ber om forståelse for at dette kan ta noe tid.


Social distancing and infection prevention

Due to covid-19 and infection prevention considerations, much remains unclear about this year’s conference. The conference will much likely allow a limited number of physical participants and facilitate for digital participation.

If the situation allows a physical conference with hospitality, we will NOT be charging a conference fee. The amount of places will be limited, and the participants will have to cover any food or drinks. We also facilitate for streaming the plenary sessions and digital participation.

We are following current guidelines and planning the conference accordingly.