Transformasjon i metropolen: Samskaping og bærekraftig byutvikling i Osloregionen


Ansvarlige for sesjonen

  • Trond Vedeld (NIBR, OsloMet)
  • Hege Hofstad (NIBR, OsloMet)
  • Per Gunnar Røe (UiO)
  • Vibeke Nenseth (TØI)
  • Bidrag sendes til Trond Vedeld på epost: trondv@oslomet.no

Sesjonen inviterer til diskusjon av byutvikling i Osloregionen og forholdet mellom Oslo og de regionale ‘mikro-byene’ i styring og samskaping av bærekraftig utvikling og klimatransformasjon. Vi vil utforske begrepet samskaping i teori og praksis med eksempler fra samarbeid i ulike metropoler. Samskaping har de siste åra vokst fram som et sentralt reform-begrep i norsk politikk og forvaltning. Samskaping antas å fremme nye idéer, innovasjon og offentlig verdiskaping gjennom samarbeid mellom ulike typer aktører.

Det er en økende erkjennelse av at byene må løse klimakrisen og fremme bærekraftig byutvikling gjennom fortetting rundt knutepunkter og fremme av grønn mobilitet. Dette forutsetter at ulike private og offentlige aktører kommer sammen for å finne transformative løsninger. Samtidig viser samarbeidet i bybåndet i Osloregionen at det ofte er interessekonflikter mellom ulike politikkfelt og aktører når attraktiv stedsutvikling med bymessige kvaliteter skal forenes med bærekraftig klimatransformasjon og grønn mobilitet. Byutvikling reiser komplekse, ofte konfliktfylte tema, særlig når klimakrisen skal tas på alvor.

  • Hva motiverer nødvendig samskaping i by- og region utvikling mellom aktører med ulike interesser, makt og innflytelse?
  • Hvilken rolle gis de regionale ‘mikro-byene’ i regional areal og transportutvikling, for eksempel Sandvika, Lillestrøm, Ski og Asker?
  • Hvordan kan samarbeid og samskaping bidra til gode løsninger, innovasjon og bærekraftig transformasjon i de regionale byene, Oslo og andre viktige knutepunkter?
  • Hvordan kan vi forstå bybåndssamarbeidet som en samskapende plattform? Utfordrer bybåndssamarbeidet eksisterende roller og praksiser i ledelse og organisering? Kan samskaping gjennom hybrid ledelse og organisering gi nye løsninger?
  • Hva er forutsetninger for effektiv og demokratisk samskaping?

Samskaping kan variere fra enkel og dagligdags samproduksjon av tjenester mellom offentlige aktører og individer til komplekse nettverk og kollektive arenaer der det offentlige inngår i mer forpliktende og langvarig samarbeid om politikkdesign og gjennomføring av offentlig politikk, slik som i bybåndssamarbeidet. Bybåndssamarbeidet ledes i dag av Oslo kommune (PBE), og arbeider med oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Arbeidet omfatter samarbeid mellom en rekke aktører, fra kommunene i bybåndet (Asker, Bærum, Oslo, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Nordre Follo) til Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Ruter og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Private aktører og innbyggere har ofte kun indirekte innflytelse på denne viktige arenaen og i relaterte politisk-styringsmessige prosesser.