Sesjonsforslag

Globale kriser, både dem som rammer brått og uventet og de som gradvis kommer snikende, utfordrer hvordan vi organiserer og lever i byer. 2020 viste seg å bli et år preget av flere kriser som eksisterte samtidig – og hvor responsene på Covid-19-krisen utfordret forestillinger om bystrukturer som solide og vanskelige å endre. Pandemien stengte samfunn slik vi kjenner dem og viste oss at radikale endringer faktisk kan skje i byene våre.

Pandemien sammenfalt også, på komplementære og motstridende måter, med eksisterende kriser:

 • klimakatastrofen,
 • ekstreme ulikhetsnivåer,
 • et boligmarked bedre egnet for investorer enn de som har behov for bolig,
 • og en befolkning som stadig blir politisk polarisert og segregerte både i fysiske og virtuelle rom.

Koblingene mellom disse krisene blir sjelden utforsket, men kan være essensielle hvis målet er transformasjon mot en bærekraftig fremtid.

Alvorlighetsgraden av Covid-19-krisen og hvordan den overlappet med andre eksisterende kriser hadde en tydelig urban dimensjon. I nesten to år ble byer over hele verden stengt da pandemien truet mange av de mest verdsatte aspektene av bylivet og forsterket underliggende sosiale ulikheter som fremdeles preger byene våre.

Ettervirkningen av pandemien vil på samme måte ha en særlig innvirkning på byområder, med materielle, sosiale og psykologiske konsekvenser (både lang- og kortsiktige) som fortsatt er ukjente. Vil byene raskt sprette tilbake til sitt pre-pandemiske selv – med alle de positive og negative egenskapene som er karakteristiske for byer i det 21. århundret, eller vil vi se en fremtid der byboere – støttet av nye digital hjelpemidler – velger å forlate byene for mer romslige områder med mer tilgjengelige boligmarkeder?

Kort sagt: Hvilken by vender vi nå tilbake til?

Dagens byer anses å ha en helt sentral rolle i å takle kriser av forskjellige typer. Begrenset forskning og få konferanser har imidlertid undersøkt hvordan eksisterende kriser skal håndteres.

På årets Storbykonferanse setter vi de mange krisene som påvirker dagens byer i sentrum. Årets konferanse søker å konkretisere konsekvensene av eksisterende kriser for byene. Vi åpner for å utforske hvordan én type krise blir forsterket av andre former for kriser, og hvordan komplekse, konfliktfylte og kollektive kriser kan håndteres på tvers av aktører og skalaer.

Konferansen søker også å utforske mulighetene som kriser gir for nytenking og ombygging av byer. Hvordan kan vi nå handle for å sikre at vi bruker dagens mangfoldige kriser som muligheter for å forbedre fremtidige byrom?

I denne sesjonsutlysningen oppfordrer vi forskere og praktikere til å sende inn sesjonsforslag som i stor grad knytter seg til temaet Byens krise(r), men også sesjoner som adresserer andre utfordringer dagens byer står overfor. Sesjoner kan omhandle temaer som (men ikke begrenset til:

 • Forståelser av komplekse samfunnskriser og deres overlappende natur. Byers og offentlige institusjoners rolle i å navigere og kontrollere dette nye terrenget
 • Potensialet for radikal forandring pandemien avdekket: Kan dette inspirere og/eller oversettes til andre områder?
 • Pragmatiske løsninger versus radikal politisk kritikk
 • Covid-19-pandemien og den post-pandemiske byen: konsekvenser, erfaringer og implikasjoner
 • Ulike aktørers og lokalsamfunns rolle i håndteringen av mangfoldige kriser i byen
 • Ulikhet, segregering og ekskludering
 • Klimakrisen og «Green New Deal»: Kan pandemien være et vannskille for en ny klimapolitikk?
 • Drivere, barrierer og nye utfordringer for en mer bærekraftig fremtid i byen; hvordan bygger vi en sosio-økologisk rettferdig by?
 • Kjønnsperspektiv på urbane kriser
 • Den mangfoldige byen: motsetninger, muligheter og forestillinger?
 • «More-than-human» og økologiske responser på menneskeskapte kriser
 • Planlegging for det uforventede: Byplanlegging og styring i møte med kriser
 • Nye mobiliteter
 • Kontroll og overvåking i krisetider
 • Kunnskapens rolle i å møte kritiske sosiale og institusjonelle utfordringer
 • Det 21. århundre boligmarked: en varslet krise?

Sesjonsforslag skal være på 250-500 ord og inneholde en tittel, en beskrivelse av den foreslåtte sesjonen, forslåtte temaer på ønskede bidrag, navn på organisator (er) og kontaktinformasjon.

Sesjonsforslag må sendes inn senest 19. mai 2021 og sendes til Storbykonferansen@365.oslomet.no

Vi planlegger en fysisk konferanse her i Oslo i oktober, men digitale / hybride sesjonsformater er velkomne. Sesjonene kan holdes på de skandinaviske språkene eller på engelsk.

Hvis økten blir akseptert som en del av konferanseprogrammet, vil en ‘call for abstracts’ bli utlyst. Sesjonsansvarlige vil da få ansvar for å motta abstrakter og lage et program for sin sesjon, og å gjennomføre sesjonen i det gitte tidsrommet.

Vi oppfordrer til alternative sesjonstemaer og -formater!