Kontakt

Storbykonferansen arrangeres av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.

Har du spørsmål om konferansen? Ta kontakt på storbykonferansen@365.oslomet.no

Arrangementskomité

  • Marikken Wullf Wathne, stipendiat
  • Jan-Tore Berghei, seniorrådgiver
  • Hilde Lorentzen, Instituttdirektør

Om NIBR

NIBRs kjernekompetanse er knyttet til tre kunnskapsfelt; sted, styring og sektor. Sted betegner først og fremst geografiske områder, som byer og kommuner, men også identitet og tilhørighet. Denne geografiske dimensjonen har både økonomiske, kulturelle og politiske implikasjoner og inngår derfor som et viktig perspektiv i våre samfunnsanalyser.  Styring er kunnskap om politiske prosesser, virkemidler, forvaltning og verdier.

Våre analyser omfatter implementering og implikasjoner av offentlig politikk, planlegging, organisering, samordning og governance, samt demokrati og deltakelse.  NIBRs kunnskap om sted og styring koples til politikkfelt innen mange av samfunnets sektorer. Særlig viktig er klima og miljøspørsmål, boligpolitikk, (folke)helsepolitikk, regional- og næringspolitikk. På disse områdene har vi bred kompetanse, nasjonalt og internasjonalt. 

Instituttets studier av politikk og politisk styring i en romlig kontekst, muliggjør et helhetlig perspektiv og en dypere forståelse av komplekse samfunnsmessige forhold. Analyser sikrer også sammenligninger på tvers av styringsnivåer, geografiske områder, politikkfelt og nasjoner.