Om konferansen

Som Norges mest urbane universitet, og med bred satsning på både forskning og undervisning innen temaet by, har OsloMet – storbyuniversitetet fra 2019 etablert en årlig konferanse med tema «storbyen». Dette skal være en arena for aktører innen forskning og undervisning, beslutningstaking, nærings- og organisasjonsliv som jobber med spørsmål knyttet til det urbane.

Storbykonferansen søker å ta pulsen på de mest presserende temaene innen bytematikken og å finne svar på hvordan universiteter gjennom praksisnære tilnærminger kan bidra til å redusere negative påvirkninger på byområder og sørge for å skape hyggelige, levedyktige, inkluderende og bærekraftige byer.

Dette er primært en akademisk konferanse, men vi ønsker velkommen også til ikke-akademiske aktører som ønsker faglig påfyll og gode diskusjoner på tvers av faglig tilhørighet og tilknytning. Årets konferanse finner sted 26. og 27. oktober på OsloMets Campus Pilestredet i Oslo.

OsloMets bysatsing

Storbyens utfordringer og konsekvenser av den økte urbaniseringen er mange. Byene har særegne utfordringer innen barndom, oppvekst, ungdom, integrering, utenforskap, mangfold, eldre, grønn omstilling og bærekraft, med mer. Dette er viktige tema som også er kjerneområder for forskningen ved OsloMet – både ved fakultetene våre og i forskningsinstituttene.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR har fått i oppdrag av rektoratet ved OsloMet å koordinere en økt satsing på by ved universitetet. Prosjektets primære mål er å bidra til å utvikle OsloMet til landets ledende kompetansemiljø innen bystudier. Med instituttets lange erfaring innen by- og regionforskning, var det naturlig å ta på seg dette pådriveransvaret.

Bysatsingen er tverrfaglig og har som mål å engasjere både fakultetene og forskningsinstituttene ved OsloMet. Arbeidet tar utgangspunkt i OsloMets Strategi 2024 og aktivitetene fordeler seg over tre hovedområder:

  • Byforskning – stimulere til forskningsaktiviteter og konsolidere eget fagmiljø, samt styrke kontakten med fagmiljø ellers i Norge, i Norden og verden for øvrig
  • Bystudier – videreutvikling av eksisterende studier og opprettelsen av nye studier innen urbane tema
  • Bylab – Øke samarbeidet og opprette arenaer for bedre samhandling mellom universitetet og Oslo kommune og andre aktører i Osloregionen, samt styrke dialogen mellom OsloMet og samfunnet for øvrig

Om NIBR

NIBRs kjernekompetanse er knyttet til tre kunnskapsfelt; sted, styring og sektor. Sted betegner først og fremst geografiske områder, som byer og kommuner, men også identitet og tilhørighet. Denne geografiske dimensjonen har både økonomiske, kulturelle og politiske implikasjoner og inngår derfor som et viktig perspektiv i våre samfunnsanalyser.  Styring er kunnskap om politiske prosesser, virkemidler, forvaltning og verdier.

Våre analyser omfatter implementering og implikasjoner av offentlig politikk, planlegging, organisering, samordning og governance, samt demokrati og deltakelse.  NIBRs kunnskap om sted og styring koples til politikkfelt innen mange av samfunnets sektorer. Særlig viktig er klima og miljøspørsmål, boligpolitikk, (folke)helsepolitikk, regional- og næringspolitikk. På disse områdene har vi bred kompetanse, nasjonalt og internasjonalt. 

Instituttets studier av politikk og politisk styring i en romlig kontekst, muliggjør et helhetlig perspektiv og en dypere forståelse av komplekse samfunnsmessige forhold. Analyser sikrer også sammenligninger på tvers av styringsnivåer, geografiske områder, politikkfelt og nasjoner.