Naturbaserte løsninger i krisetider

Illustrasjonsfoto
Tid: 13:00 - 14:30, onsdag 27. oktober
Rom: PA 308, P46,OsloMet

Koronakrisen med utbruddet av COVID-19 har gitt økt bruk og økt oppmerksomhet for viktigheten av grønne områder i byene. Dette må tas på største alvor i byutviklingen framover.

Klima- og naturkrisen går hånd i hånd. Natur på land og i vann både binder karbon og øker byens robusthet for klimaendringer samtidig som de leverer naturgoder til befolkningen. Ved både å ta vare på og restaurere natur i byen, etablere nye naturområder, reetablere historiske naturlige bekker elver samt bygge mer naturbaserte løsninger for overvann, vannrensing, håndtering av luftrensing og støy som også tar høyde for kulturmiljøet, vil naturgodene øke. Byens robusthet mot klimaendringer blir da forsterket.

Bruk og utvikling av store nye naturområder kan ofte være umulig. Dagens byutvikling inkluderer mange blågrønne strukturer, men arealknapphet representerer en stor utfordring i den konkrete byplanlegging. Samtidig er det fortsatt mange muligheter i eksisterende byområder.

Målsettingen med denne sesjonen er å synliggjøre ulike løsninger som kan implementeres i byplanlegging, løsninger som kan sikre mer robusthet i krisetider.

Program

Presentasjonene får 20 min hver inkludert spørsmål. Hele sesjonen vil avsluttes med en felles diskusjon og spørsmål fra salen.

  • Introduksjon: Naturbaserte løsninger og naturrestaurering i by kan redusere effekten av flere kriser, Astrid Brekke Skrindo, NINA
  • Bruk av naturbaserte løsninger langs byvassdrag som tiltak for klimatilpasning og styrkelse av det biologiske mangfold, Benjamin Kupilas, NIVA
  • Evaluering av urbane regnbed i Oslo med hensyn til overvannshåndtering, drift og vedlikehold, Nevedda Sivakumar, Ericsen og Horgen
  • Hvordan har koronaen påvirket folks bruk av naturområder?” Betydningen av friluftslivsarealer for folkehelse og samfunnsberedskap, David Barton og Zander Venter, NINA
  • Avslutning: Diskusjon og spørsmål fra salen.

Ansvarlige for sesjonen

  • Moderator: Audun Ruud, leder av CIENS sin Forskningsforum.  
  • Astrid Brekke Skrindo – NINA. 

Meld deg på konferansen!

Sesjonsoversikt

Priser og registreringsavgift

Vi håper å se dere i Oslo i oktober!

Om språk

Dette er en konferanse som bruker norsk og nordiske språk som primærspråk. Noen av hovedinnleggene og sesjonene vil imidlertid foregå på engelsk.