Byer som aktører på integrerings- og migrasjonsfeltet


Ansvarlige for sesjonen

  • Faggruppe for migrasjon og transnasjonalitet, SVA, OsloMet – Storbyuniversitetet, ved Berit Aasen, NIBR, OsloMet
  • Ida Tolgensbakk, NOVA, OsloMet, kontaktperson
  • Bidrag sendes til ida.tolgensbakk@oslomet.no

De siste tiårene har man sett at byer er mer aktive aktører på nye måter, nye områder og nye skalaer. De har blitt internasjonale aktører i alle fall på tre måter: ved å bygge nettverk seg imellom, ved å påvirke internasjonale organisasjoner, og ved å være selvstendige aktører overfor både nasjonalstater og internasjonale organisasjoner (Herrchel & Newman 2017). Dette har vært særlig synlig i klima- og miljøarbeidet.

Innenfor migrasjons- og asylfeltet har arbeidet vært mindre synlig til nå, selv om det har pågått i flere tiår. En av grunnene til dette er at migrasjons- og asylpolitikk er strengt nasjonalt regulert, og historisk har gitt liten plass for at byene selv kunne iverksette tiltak for å åpne for migrasjon. Byenes rolle i migrasjonspolitikken har derfor i særlig rad vært knyttet til spørsmålet om beskyttelse og integrering. I USA oppsto bevegelsen Sanctuary Cities på 1980-tallet, ut ifra et behov for å beskytte ulovlige migranter mot nasjonalstatens politikk om utkastelse, og et behov for å gi dem tilgang til nødvendige tjenester. Samarbeidet mellom befolkningen, organisasjoner og myndigheter for å ta imot de store flyktningestrømmene i 2015, bidro til at byer og lokalsamfunn tok nye initiativ – og fant nye former for samarbeid. I Europa ble nettverket Solidarity Cities stiftet i 2016 av byer i EUROCITIES-nettverket. Både byer i dette nettverket og byer i Norge har meldt sin interesse for å ta imot og bosette flyktninger fra Hellas.

I denne sesjonen ønsker vi å invitere til presentasjoner og diskusjon om hvorvidt, hvorfor og hvordan byene engasjerer seg innenfor migrasjonsfeltet, både når det gjelder inkludering og beskyttelse, men også hvordan de utfordrer en stram asylpolitikk. Vi ønsker både forskningsbaserte, problemorienterte og praksisbaserte innlegg, både fra akademikere, studenter og praktikere. Bidrag til sesjonen kan være overgripende og teoretiske, eller mer empiriske og bakkenære.

Referanser

  • Herrschel T., Newman P. (2017) Cities Joining States as International Actors. In: Cities as International Actors. Palgrave Macmillan, London
  • Delgado, M. (2018) Sanctuary Cities, Communities, and Organizations. A Nation at a Crossroads. Oxford University Press.
  • Christoph, W. and S. Kron (eds), (2010), Solidarity Cities in Europe. Berlin: Rosa Luxembourg Foundation.
  • Solidarity cities (EU), https://solidaritycities.eu/about