Inkluderende by- og regional utvikling

Hvordan kan omstillingen til lavutslippssamfunnet være sosialt inkluderende?


Ansvarlige for sesjonen

  • Per Gunnar Røe, UiO (kontaktperson, send bidrag til p.g.roe@sosgeo.uio.no)
  • Lars Böcker, UiO/TØI
  • Arve Hansen UiO

Suburbanisering, byspredning og utvikling av byregioner med lav befolkningstetthet har, kombinert med høy personbilbruk, ført til økt bruk av energi i bygninger og til transport. Offentlige myndigheter har lagt opp til knutepunktsutvikling og fortetting for å motvirke denne utviklingen og redusere energibruken. Dessverre kan en fortettings- og knutepunktspolitikk som er klimasmart, ha uheldige sosiale og geografiske konsekvenser, ved å opprettholde eller forsterke sosial ulikhet mellom sosiale grupper, mellom bydeler og mellom byer og regioner. I denne sesjonen fokuserer vi på disse sosiale implikasjonene og utviklingen av strategier for en sosialt inkluderende avkarbonisering av byer og regioner.

Vi vil dessuten fokusere på hvordan covid-19-pandemien og “koronatiltakene” har implikasjoner for mobilitet og byutvikling. Tiltakene knyttet til bolig, arbeid og transport rammer befolkningen ulikt. I håndteringen av tiltakene utvikles også nye hverdagsrutiner knyttet til mat, transport og fritid. Hvordan oppleves denne omveltningen av hverdagslivet og i hvilken grad er det ønskelig eller mulig med varige endringer?

I denne sesjonen vil vi presentere forskning og diskutere hvordan disse utfordringene på kort og lengre sikt kan påvirke byutvikling og byplanlegging. Vi inviterer både forskere, planleggere, byutviklere, interesseorganisasjoner og andre, til å både bidra med korte innlegg og delta i diskusjonene.