Naturbaserte løsninger i krisetider

Ansvarlige for sesjonen

  • Audun Ruud, leder av CIENS sin Forskningsforum.  
  • Astrid Brekke Skrindo – NINA. 

Invitasjon til bidrag

Koronakrisen med utbruddet av COVID-19 har gitt økt bruk og økt oppmerksomhet for viktigheten av grønne områder i byene. Dette må tas på største alvor i byutviklingen framover.

Klima- og naturkrisen går hånd i hånd. Natur på land og i vann både binder karbon og øker byens robusthet for klimaendringer samtidig som de leverer naturgoder til befolkningen. Ved både å ta vare på og restaurere natur i byen, etablere nye naturområder, reetablere historiske naturlige bekker elver samt bygge mer naturbaserte løsninger for overvann, vannrensing, håndtering av luftrensing og støy som også tar høyde for kulturmiljøet, vil naturgodene øke. Byens robusthet mot klimaendringer blir da forsterket.

Bruk og utvikling av store nye naturområder kan ofte være umulig. Dagens byutvikling inkluderer mange blågrønne strukturer, men arealknapphet representerer en stor utfordring i den konkrete byplanlegging. Samtidig er det fortsatt mange muligheter i eksisterende byområder.

Med denne sesjonen som har fokus på naturbaserte løsninger, inviterer vi både forskere og mer praktisk orientert interessenter (eksempelvis planleggere og utbyggere) til å presentere relevante problemstillinger og erfaringer knyttet til:

  • Nyskapende naturbaserte løsninger på land og i vann
  • Vinn-vinn-tiltak: Naturbaserte løsninger som gir mange naturgoder/økosystemtjenester og ivaretar naturmangfoldet
  • Endring fra grå til blågrønn byutvikling med eksempler fra virkeligheten

Målsettingen med denne sesjonen er å synliggjøre ulike løsninger som kan implementeres i byplanlegging, løsninger som kan sikre mer robusthet i krisetider. Dersom mulighetene åpner seg innenfor de gitte tidsrammer, vil vi forsøke å avslutte sesjonen med en liten diskusjon mellom innledere og deltakere!

Slik sender du inn bidrag

Vi ber om at forslag til bidrag/abstracts på 200-300 ord sendes til kontaktpersonen for den enkelte sesjon. Nærmere informasjon finner du på sesjonssidene.

Del gjerne utlysningen med relevante forskningsmiljøer i ditt nettverk. Vi håper å se dere i Oslo i oktober!

Om språk

Dette er en konferanse som bruker norsk og nordiske språk som primærspråk. Noen av hovedinnleggene og sesjonene vil imidlertid foregå på engelsk.