Alternativ boligpolitikk: Behov, modeller og konsekvenser


Ansvarlige


Presentasjoner


Program

Del 1: Et dysfunksjonelt kommunalt utleietilbud

Boligopprøret
Cathrine Skårn

Oslo kommune er Norges største profesjonelle boligutleier, men mange av oss som bor i de kommunale boligene følger at de er fanget i et system med korte kontrakter, dårlig vedlikehold og høye husleier – nå organiserer de seg.

Ny organisering av den kommunale boligsektoren?
Lars Aasen (Leieboerforeningen)

Oslo kommune varslet full gjennomgang av den kommunale boligsektorens økonomiske virkemidler. Er dette starten på reelle endringer i den kommunale boligsektoren i Oslo, eller vil modellen med gjennomstrømning og markedsbasert husleie bestå?

Del 2: Nye modeller

Tid for ny praksis – en tredje boligsektor?
Mari Løken og Berit Nordahl (NIBR, OsloMet)

Oslo kommune varslet en ny boligpolitikk – kort presentasjon av hva Oslo kommune uttrykker at de vil oppnå og hvordan de vil gå fram.

Utilsiktede konsekvenser av tredje boligsektor?
Katja Johannesen (Oslo kommune – Velferdsetaten)

Vi ønsker velkommen en ny og mer sosial boligpolitikk i Oslo. Tiden er inne for å tenke nytt rundt en markedsstyrt boligpolitikk som i Oslo har ført til en mer delt by. Det er imidlertid en utfordring at man i dette arbeidet har forutsatt at de mest vanskeligstilte er godt nok ivaretatt.

Det nye boligkooperativet
Arild Eriksen (Fragment Arkitekter)

Hva er mulighetsrommet for å utvikle medlemseide samvirker som leier ut til andelshaverne – erfaringer med å bruke delt eierskap i boliger eid av interesseorganisasjoner.

Diskusjon i grupper rundt innleggsholdere (x2)


Om sesjonen

Byrådet i Oslo har kastet loss for å få satt alternative boformer og alternativ tilgang til bolig i system, og Stavanger har gjennomført sin variant med selvbygging i flere år. Også kommersielle utbyggere som OBOS tilbyr varianter av delt eierskap til hushold. Liknende tendenser sees også utenfor Norge: både i Europa og globalt utvikles stadig flere alternative modeller for boligutvikling. I lys av disse trendene spør vi: er Norge i ferd med å utvikle en alternativ boligsektor? Andre land har hatt en såkalt tredje sektor i mange år. Trenger vi et alternativ til selveie og marked? Hvordan kan dette best organiseres? Hva er fallgruvene og ikke-intenderte virkninger?

Denne sesjonen ønsker bidrag som problematiserer behovet for en ikke-kommersiell tredje boligsektor i byene. Vi ønsker presentasjoner og diskusjon om ulike modeller og eksempler fra inn- og utland. Vi inviterer også til kritiske blikk og refleksjoner over hva alternative boligmodeller kan bidra med til samfunnet – både når det gjelder markedets virkemåte og den dominerende måten å tenke om bolig på.

Sesjonen ønsker også bidrag som reflekterer over eierskap til boligen og omgivelsene. Alternative boligtilbud følges ofte av et fokus på fellesskap og åpner opp for tanker og idéer om at det kan være andre krav til eiendom i byer utover den private eiendomsretten, og for at investeringer i en bolig eller et byområde kan ta ulike former. Hvilke, og hvem sine, verdier skal definere målsetningene for utviklingen? Hva slags boliger og boligfellesskap vil vi ha? Og hva slags byer trenger vi?