Alternative boligløsninger


Ansvarlige

  • Eli Støa, professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU (eli.stoa@ntnu.no)
  • Randi Narvestad, forsker, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

Program

Denne sesjonen er delt inn i to bolker. Se hovedprogrammet for detaljert program for de to sesjonene.


Om sesjonen

Dagens boligproduksjon er styrt av kortsiktige mål og private utbyggingsinteresser og ivaretar i liten grad samfunnets mål om sosialt inkluderende og klimavennlige by- og boligomgivelser. Det er derfor behov for nytenkning i boligproduksjonen i norske byer, spesielt når det gjelder boliger for grupper som faller utenfor den markedsbaserte boligbyggingen. Nytenkningen kan gå på alt fra boligpolitiske grep, økonomiske og juridiske virkemidleren, eie/leieformer, samskapingsprosesser og rolleforståelser til konkrete fysiske løsninger.

Denne sesjonen omhandler samspillet mellom arkitektur, byform og sosiale prosesser og erfaringer, og ønsker velkommen innlegg som fokuserer på konkrete løsninger. Det kan gå på arkitektonisk utforming, byplangrep, eie / leie-former, modeller for beboerinvolvering i ulike faser og kommunens handlingsrom og samspill med andre bransjeaktører. Vi vil invitere både forskere og deltakere fra praksis (arkitekter, utbyggere, planleggere, boligeiere mm) til å legge fram korte innlegg for en felles diskusjon om temaer som:

  • Mangfoldige og inkluderende bomiljøer
  • Sosialt bærekraftige fellesskap
  • Alternative forståelser av boligkvalitet
  • Den tredje boligsektor – arkitektoniske implikasjoner
  • Samskaping i boligsektoren

Punktene over er ikke uttømmende. Vi ønsker oss en kombinasjon av presentasjoner av nytenkende og innovative prosjekter og kritiske analyser av modeller, prosesser og løsninger som allerede er gjennomført eller i prosess. Målet er, i tillegg til å dele forsknings- og praksisbasert kunnskap, å komme et skritt videre i å skape bevissthet omkring ulike roller boliger kan spille i urbane endringsprosesser og om hvilke muligheter som finnes til å påvirke dagens boligsektor.