Levende bysentrum

Ansvarlige:

 • Marit Ekne Ruud, forsker v/ NIBR, OsloMet (marekn@oslomet.no)
 • Ragnhild Skogheim, forsker v/ NIBR, OsloMet
 • Guri Mette Vestby, forsker v/ NIBR, OsloMet

Program

 • Public space use: A classification
  Sverre Bjerkeset og Jonny Aspen, Institutt for urbanisme og landskap, AHO
 • Hvordan kan sentrumsomgivelser redusere uhelsen?
  Jurgita Hansen, arkitekt og byplanlegger
 • How decisions are made: On Choice of concept in Norway’s largest public building projects
  Mari Oline Giske Stendebakken, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
 • Gode byrom og kriminalitetsforebyggende arbeid
  Marina Hiller Foshaugen, Institutt for kriminologi og rettsosiologi, UiO
 • Diskusjon i grupper

Om sesjonen

Bysentra tappes for liv; en negativ utvikling som har økt de senere årene. Dette skjer blant annet som følge av byspredning og kjøpesenterutbredelse, digitale servicefunksjoner, møteplasser og økende netthandel, og som er en samfunnsutvikling som får negative konsekvenser både for økonomisk verdiskaping og næringsutvikling, boligutvikling i sentrum og for bysamfunnets sosiale og kulturelle liv. Problemer med stagnerte sentrumsområder er både et nasjonalt og internasjonalt fenomen. Demografiske endringer, endringer i forbrukeratferd og organisering av varehandel utfordrer tradisjonelle bysentrum i store deler av Europa. Flere studier peker på at det kreves bred mobilisering, felles løft og samarbeid mellom aktører med ulike interesser og roller i bysentrum for å endre denne utviklingen.

De siste årene har oppmerksomheten mot stagnerte sentrumsområder, både i forskning og praktisk innovativ byutvikling, særlig dreid seg om små og mellomstore byer. Men også i større byer er dette et fenomen i visse strøk der de tidligere var et pulserende og mangfoldig næringsliv og byliv. I denne sesjonen tar vi med oss kunnskap om muligheter, utfordringer og resultater fra små og mellomstore byer og retter også søkelyset mot strøk i storbyer. Hva er mulig å få til for å ivareta både økonomisk og sosialt bærekraftige bysentrum?

Nærmere problemstillinger som vi ønsker belyst kan være:

 • Hvordan få til gode samarbeidsmodeller mellom ulike offentlig og private aktører som ivaretar et levende sentrumsområde?
 • Hvilken type offentlige og private aktører bør være med for å ivareta levende bysentrum?
 • Hva kjennetegner gode flerfunksjonelle bysentra og bylivsmix?
 • Hva representerer barrierer i arbeidet med sentrumsutvikling

Sesjonen vil bestå av korte presentasjoner (ca. 5-10 minutter) som vil bli etterfulgt av diskusjoner i grupper etter tema.