Spenninger i og rundt storby-barnehager


Ansvarlige


Program

 • Velkommen: Presentasjon av REACH – Organisering av sesjonen
  Mette Tollefsrud, REACH-nettverket, OsloMet
 • Beretninger om beskyttelse
  Ingar Brattbakk, AFI, OsloMet
 • “Kompleks norskhet” i storbybarnehager
  Cecilie Thun, Barnehagelærerutdanningen, OsloMet
 • Klær i barnehagen
  Sahayathasen Kaitampillai, Dynekilen barnehage – Oslo
 • Utøvelse av takt – hvordan skape tillit mellom barn og personalet i barnehagen?
  Nina Rossholt og Heidi Osnes, Barnehagelærerutdanningen, OsloMet
 • Teachers’ response to multilingual practices in mainstream Norwegian preschools
  Elena Tkachenko, Nina Gram Garmann, Anna Sara H. Romøren, Oslo Metropolitan University, Department of Early Childhood Education and Care
 • Paneldebatt: Ansvarlig – REACH-nettverket v Mette Tollefsrud
  En representant fra hvert innlegg – pluss Oslo kommune. 1 minutt innledende kommentar fra hver til spørsmålet som er stilt. Dialog mellom paneldeltakere.

Om sesjonen (text in English below)

Hva hvis barnehagen ikke fantes? Hvordan ville barndommen sett ut? Hvordan ville voksenlivet vært? Hvordan ville storbyen sett ut? Barnehageoppvekst er den vanligste oppveksten i Norden. Barnehagene i storbyene er svært forskjellige med tanke på størrelse, sammensetning og ressurstilgang. Mange barnehager er statlige, nesten like mange er private. Barnehageoppvekst er med andre ord ikke én ting. I og mellom barnehager er det store forskjeller. På denne sesjonen vil vi brette ut storbybarnehagen og se den som mer enn en pedagogisk institusjon.

Norge er det landet i verden som har høyest barnehagedekning, barnehagene er viktig for høy sysselsetting og sosial utjevning. Barnehagen representer en institusjonell hjørnestein i velferdssamfunnet og er sentrum for politiske spenninger – vitensyn og pedagogiske praksiser.  Utformes barnehagens innhold og praksiser samarbeid og forståelse med hjemmet i møte med storbyens barn og foreldre? I hvilken grad kjenner storbyens mangfoldige befolkning barnehagens verdigrunnlag og begrunnelse? Tillit er en forutsetning for oppslutning om velferdsstatens institusjoner. Hvordan kan barnehagen bidra til å bygge tillit i en storbykontekst preget av kulturelt mangfold?  Hva skal kjennetegne barnehagens sosiale og kulturelle praksiser i en storby? Hvordan kan barnehagen skape inkludering og arbeide med forholdet mellom majoritet og minoriteter i storbyen? Hva er betingelsene for at barnehagen skal bli oppfattet som god og viktig av hele befolkningen?

Oslo blir i likhet med andre storbyer i Europa utfordret på forskjeller. Andelen av barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende i Norge og Norden. Nabolaget påvirker barn og familiers livssjanser og mulighetsrom. Hvilken betydning har de endrede demografiske forhold for barnehagen?  Hvilke ressurser som har betydning for barns oppvekst finnes i storbyen – og hvilke mangler? Kan barnehagen bidra til å påvirke barn og familiers mulighetsrom? Kan barnehagen som institusjon forebygge sosialt og kulturelt utenforskap?

Barnehagen som en oppvekstarena er utsatt for de samme spenninger som samfunnet for øvrig. Krav om å kunne snakke norsk, nasjonalisme, hatretorikk, mobbekultur og utenforskap er eksempler på temaer som preger samfunnsdiskursen, som også avspeiles i våre samfunnsinstitusjoner. Det som undergraver, eller styrker tilliten i samfunnet, kan undergrave, eller styrke tilliten til barnehagen. Er regler og policyutforming innrettet for å hindre forskjellsbehandling? Disse spørsmålene er sentrale for befolkningens tillit til institusjonene og spørsmål vi ønsker å diskutere på sesjonen – spenninger i og rundt storbybarnehager. Vi ønsker abstracts som berører følgende områder i tilknytning til barnehagen i storbyen:

 • Verdigrunnlag
 • Mangfold
 • Tillit
 • Ulikhet og sosial utjevning
 • Tilhørighet og utenforskap
 • Rettferdige institusjoner
 • Profesjonsutøvelse og inkluderende praksiser
 • Møter mellom majoritet og minoriteter
 • Barndom i storbyen
 • Demografi
 • Arkitektur og sted

REACH: Tensions in and around urban kindergartens

The REACH network at OsloMet is an interdisciplinary research collaboration on urban childhood and kindergartens. During the Urban Research Conference 2019 REACH arranges a session on Tensions in and around urban kindergartens (Spenninger i og rundt storbybarnehager).

REACH has its primary focus on kindergartens as an arena for childhood development and a meeting point for children and families in the multicultural Oslo. Our aim is that our research will be relevant also for other urban areas around the Nordic countries and Europe. The research focus is on practices and the daily lives of kindergartens, and our ambitions are to initiate research, development and innovation projects that contribute to shed light on possibilities and challenges to a good childhood. REACH aims to support the development of professional qualifications and inclusive communities.Our identified research areas are: children and families living conditions, the practices of the kindergartens and tasks, the kindergarten as a social insitution in the welfare state and structural frameworks for their place in society.

Our session aims to initiate discussions that are thematically relevant for REACH. Depending on the number of participants, we foresee a structure with short introductions (8-10 min) followed by discussions in groups. The session might be held in English, if there are several introductions in English and several English-speaking participants.