Margit Mayer

Professor Emerita i statsvitenskap, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Margit Mayer er professor emerita i statsvitenskap ved Freie Universität Berlin og er blant de mest innflytelsesrike forskerne som arbeider innen kritiske bystudier i dag. Mayer har i en årrekke arbeidet med problemstillinger knyttet til byen som et sted for kamp og motstand, og i sitt arbeid har hun forsket på urbane sosiale bevegelser og deres relasjon til globale økonomiske trender slik som fordisme, post-fordisme, global urbanisering og neoliberalisering. Gjennom sitt arbeid har hun inspirert generasjoner av urbane tenkere og aktivister som har vært opptatt av å forstå radikale og progressive urbane kamper og de skiftende romlige og historiske kontekstene som disse opererer innenfor.

Hennes siste bøker inkluderer:

På Storbykonferansen vil Mayer knytte sin ekstensive forskningsbakgrunn til pågående konflikter og spørsmål i byen. I keynoten spør Mayer hvordan Black Lives Matter og covid-pandemien påvirker byen som arena for kamp og motstand, samt effekten slike utviklinger har for hvilken rolle byen har kontra andre statlige nivåer og mektige økonomiske aktører.

Prof. Dr. Margit Mayer is Professor Emerita in Political Science at the Freie Universität Berlin and is one of the most influential researchers working in critical urban studies today. For many years, Mayer has worked on issues related to the city as a place of struggle and resistance, and in her work, she has been concerned with urban social movements and their relation to global economic trends such as Fordism, post-Fordism, global urbanization and neoliberalization. Through her work, she has inspired generations of urban thinkers and activists concerned with understanding radical and progressive urban struggles and the changing spatial and historical contexts within which they operate.

Her latest books include:

At the OsloMet Urban Research Conference, Mayer will link her extensive research background to ongoing conflicts and issues in the city. In the keynote, Mayer asks how Black Lives Matter and the covid pandemic affect the city as an arena for struggle and resistance, as well as the influence such developments have on the role of the city versus other state levels and powerful economic actors.