Marianne Millstein

Forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Marianne Millstein er seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. Ved å utforske et bredt spekter av emner som bystyring, statsborgerskap, bolig og grønn omstilling, har Millstein vært opptatt av desentrering av byteori og utforsking av hvordan man kan tenke om teoriseringer utover tradisjonelle nord / sør-perspektiver.

På Storbykonferansen vil Millstein utforske noen sentrale debatter i den såkalte sørlige svingen i bystudier som søker å utvide hvordan, fra hvor, og med hvem, vi tenker på ‘det urbane’. Millstein vil trekke på sitt arbeid med politikk for retten til bolig, samfunnsorganisering og byborgerskap i Cape Town, og reflektere over hvordan slike erfaringer kan informere byforskning utover de oppfattede marginalitetsrommene – teoretiske og empiriske – i det globale sør.

Marianne Millstein is a Senior researcher at the Norwegian Institute of Urban and Regional Research at Oslo Metropolitan university. In exploring a wide range of topics, such as urban governance, citizenship, housing and green transitions, Millstein has been concerned with the decentering of urban theory and the exploration of how to rethink theorizations beyond traditional North/South perspectives.

At the OsloMet Urban research conference, Millstein will explore some key debates in the so-called southern turn in urban studies which seeks to broaden how, from where, and with whom, we think about ‘the urban’. Drawing on her work on the politics of housing rights, community organising and urban citizenship in Cape Town, Millstein will reflect upon how such experiences can inform urban research beyond the perceived spaces of marginality – theoretically and empirically – in the global South.