Mot en mer mangfoldig boligsektor


Ansvarlige for sesjonen

 • Eli Støa, institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
 • Vidar Vollan, byplankontoret, Trondheim kommune

Abstracts


Program

Med forbehold om endringer.

Del I – Alternative boligutviklingsprosesser

28. oktober kl 12.30 – 14.00

Boligutbyggingen i Norge er i stor grad styrt av noen få store boligutviklere. Det fører til at mye av det som bygges av nye boliger er preget av gjentakelse. Samme leilighetstype og likedanne arkitektonisk uttrykk bygges «overalt» uten å ta hensyn til lokal kontekst og lokale og individuelle behov. Kan man tenke seg at økt medvirkning og beboerinvolvering vil føre til økt mangfold?

I denne sesjonen vil vi få presentert eksempler på prosjekter og prosesser der framtidige beboere har vært involvert i utviklingen av egne boligomgivelser. Det gjelder både beboerinitierte prosesser og utbyggerstyrte prosjekter der framtidige beboere har vært trukket inn i utviklingsarbeidet. Vi får også et innlegg som belyser hvordan målsetningen om sosialt inkluderende nabolag blir ivaretatt gjennom kommunale planprosesser.

 • Kort innledning
 • Beboer- og nabolagsdrevet by- og boligutvikling
  Ole Pedersen
 • Selbukassa – rimelige boliger med høy bruk av gjenbruksmaterialer
  Alise Plavina / Katrine Standahl
 • Fargemarka – rollen av aktivisme på vei mot en bærekraftig tredje boligsektor
  Kaja Colin Bojer / Mia Helene Engeskaug / Laura Flora Podoski / Alise Plavina
 • Boliger uten dørstokkmil
  Vegard Storaunet / Ole Blaauw Johansen
 • Bokvalitet for hvem?
  Simon Berger
 • Felles diskusjon

Del II – Eieformer

28. oktober kl 14:15 – 15:45

Eierlinjen er dominerende i Norge, og andelen som eier har holdt seg ganske stabilt på rundt 80 %. Likevel ser vi tendenser til en økende andel leietakere, spesielt i de store byene. Stadig flere har for svak økonomi til å komme inn på det ordinære eierboligmarkedet, samtidig som nåløyet for å få tildelt en kommunal utleiebolig er svært trangt. Men det kan også være andre grunner til at flere ønsker å leie i stedet for å eie. Det finnes i dag få gode og forutsigbare alternativer til det å eie egen bolig her i landet.

I denne sesjonen vil vi få presentert innlegg som drøfter ulike problemstillinger knyttet til det å eie eller leie sin egen bolig.

 • Kort innledning
 • Beboerutviklede og ikke-kommersielle utleieboliger
  Arild Eriksen
 • Rimelige utleieboliger i tredje boligsektor
  Mari Løken / Saman Sher
 • Hva om flere kunne bo attraktivt og rimelig i Trondheim? Trondheim kommune spør innbyggerne om erfaringer med leie- og eieboliger
  Trine Gjessen / Vidar Vollan
 • Nye modeller for kommunale utleieboliger
  Randi Narvestad
 • «Eie først»: En levedyktig boligmodell for alle lavinntektsfamilier?
  Anne Sigfrid Grønseth / Åshild L Hauge / Karine Denizou / Mari Ann Stamsø
 • Felles diskusjon

Om sesjonen

Fleksibilitet betyr endringsdyktighet, men det kan også forstås som mangfold og valgfrihet. I den fleksible byen er det stor bredde i boligtilbud. Der kan innbyggerne velge mellom ulike arkitektoniske løsninger, boformer, eieformer og organisasjonsmodeller, avhengig av livssituasjon, økonomiske ressurser, behov og boligpreferanser. Boligene er også utformet på en måte som gjør at de kan tilpasses stadig nye behov og levemåter. En slik fleksibilitet er en forutsetning for en mangfoldig og sosialt inkluderende by.

Situasjonen i norske byer i dag er en slående mangel på fleksibilitet – forstått på denne måten. Vi ønsker å invitere til en sesjon der vi får en diskusjon om hvordan vi kan skape et større mangfold av boligløsninger i norske byer.

Det som bygges av nye boliger i dag er preget av gjentakelse. Samme leilighetstype og likedanne arkitektonisk uttrykk bygges «overalt» uten å ta hensyn til lokal kontekst og lokale og individuelle behov. Det er tryggere å gjenta løsninger som ble bygget i fjor eller for 5 eller 10 år siden enn å utvikle nye, selv om samfunnet for øvrig gjennomgår stadige endringer. Det fører til en utvisking av stedskarakter og imøtekommer ikke kravene fra et stadig mer pluralistisk samfunn der etterspørselen etter alternative og ikke minst fleksible boløsninger er økende. Covid-19 situasjonen har også vist oss betydningen av at våre hjem skal kunne fungere som arbeidsplass, skole, barnehage og sosial arena, noe som stiller ytterligere krav til utformingen av bolig og nærmiljø.

Vi har ikke bare en fysisk ensartet boligmasse, norske boliger er også ensartet når det gjelder eieform. Selv om det er en større andel leietakere i de store byene, er eierlinjen fortsatt dominerende, og det finnes i dag få gode og forutsigbare alternativer til det å eie egen bolig i Norge. Stadig flere innbyggere i de store byene har for svak økonomi til å komme inn på det ordinære eierboligmarkedet, samtidig som nåløyet for å få tildelt en kommunal utleiebolig er svært trangt. Etableringen av en tredje boligsektor vil kunne bidra til et større tilbud av boliger for de som i dag faller utenfor boligmarkedet. Spesielt viktig er det å framskaffe flere rimelige utleieboliger med forutsigbare leieforhold.

Vi inviterer både forskere og deltakere fra praksis (arkitekter, utbyggere, planleggere, boligeiere mm) til å legge fram korte innlegg for en felles diskusjon om temaer som:

 • Nytenkende og fleksible boligløsninger
 • Alternative forståelser av boligkvalitet
 • Den tredje boligsektor – organisatoriske, økonomiske og arkitektoniske muligheter

Punktene over er ikke uttømmende. Vi ønsker oss en kombinasjon av presentasjoner av nytenkende og innovative prosjekter og kritiske analyser av modeller, prosesser og løsninger som allerede er gjennomført eller i prosess. Målet er, i tillegg til å dele forsknings- og praksisbasert kunnskap, å komme et skritt videre i å skape bevissthet omkring hvordan boliger kan spille en rolle i den fleksible og mangfoldige byen.