Sektoroverskridende samarbeid og byutvikling


Ansvarlige for sesjonen

Sesjonen vil bli ledet av Oslo kommune og OsloMet – storbyuniversitetet (i samarbeid!) ved:

 • Inger Elisabeth Salvesen, fagsjef i Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Oslo kommune
 • Hilde Lorentzen, prosjektleder for Universitetskommunen Oslo, OsloMet

Abstracts

Program

Innledning

NORDGREEN – smart, helsefremkallende og grønn planlegging i nordiske byer
Diana Huynh

Fartøyvernet i Norge: en samarbeidsmodell mellom offentlig forvaltning, forskningsmiljøer og sivilsamfunn
Erik G. Småland/Ursula S. Goth

Universitetskommunen Oslo – et samarbeid mellom Oslo kommune og OsloMet – storbyuniversitetet
Inger Elisabeth Salvesen/Hilde Lorentzen   

Felles diskusjon 

Om sesjonen

Både nasjonalt og internasjonalt har det vokst fram nye samarbeidsmodeller mellom offentlig forvaltning, forsknings- og utdanningsmiljøer, sivilsamfunn og næringsliv. Samarbeidet etableres ofte innen avgrensede geografiske områder, med nærhet som premiss for å utvikle gode, effektive og nyskapende samarbeidsmodeller.

Etablering av nye samarbeidsformer skyldes som regel at partene har utfordringer som de opplever å ikke kunne løse (like godt) på egenhånd. Utfordringene er mer sammensatte enn tidligere, samtidig som demografiske endringer, miljøhensyn og ressursknapphet krever nye typer samhandling. Samtidig er det grunn til å tro at etablering av nye samarbeidsmodeller kan være mer krevende innenfor store enheter som storbyer, enn i små oversiktlige lokalsamfunn fordi det i store enheter er vanskelig å få oversikt over utfordringer, muligheter, løsninger, aktører, læring på tvers, helhetlig utvikling vs. lokal tilpasning mmm.

Begrepet samarbeid er flertydig og rommer til dels svært ulike praksiser og det brukes ofte synonymt med begreper som koordinering, samskaping, samstyring, partnerskap og samhandling. Felles for disse praksisene og begrepene er at partene sammen søker å realisere uttalte mål. Konkrete eksempler fra Oslo er Universitetsbarnehager, -skoler og -kommune, Universitetssykehus, innovasjonsdistrikter, Living lab, Oslo Bystudio og Constuction City, for å nevne noen få.

I denne sesjonen ønsker vi å rette søkelyset mot samarbeid som går på tvers av sektorer, nivåer, profesjoner, politikkområder og aktører. Spørsmålene vi vil belyse er blant andre:

 • Hva er egentlig samarbeid?
 • Hva skal til for å lykkes med samarbeid?
 • Hvordan lede samarbeid?
 • Hva er fallgruvene i samarbeidet?
 • Kan samarbeid med et lokalt/regionalt fokus hindre eller tilsløre nasjonale/internasjonale utfordringer?
 • Hvilken rolle kan og bør FoU-institusjoner ta i ulike former for samarbeid?
 • Kan relasjonen mellom partene i samarbeidet bli for tette?
 • Hvordan kan marked, politikk, sivilsamfunn dra nytte av hverandre?
 • Er samarbeid alltid det beste?

Vi inviterer forskere og fagpersoner som kan belyse disse spørsmålene fra ulike ståsted.