Sesjoner 2019

Verdens byer vokser – både i antall, størrelse og kompleksitet. Hvilke utfordringer og muligheter står dagens byer ovenfor? Hvilke mulighetsrom – både konkrete og abstrakte – finner vi i byen? Og hvordan endres rollen til de ulike aktørene og institusjonene vi finner i byen? Storbykonferansen ved OsloMet arrangeres 30. – 31. oktober 2019 og søker å skape en arena der urbaniseringens spenninger kan utforskes og utfordres. På konferansen får vi faglige bidrag som kritisk engasjerer seg i spørsmål knyttet til storbyenes rolle i det 21. århundre.

For tid og sted for de ulike sesjonene, se konferanseprogrammet

Sesjonene på årets konferanse

 1. The Right to the City – from global agenda to local conflicts
 2. Migrasjon og mangfold som drivkraft for urban innovasjon og sosial bærekraft
 3. Alternative boligløsninger: for hvem? Erfaringer og framtidsvisjoner
 4. Spenninger i og rundt storby-barnehager
 5. Bringing back utopias: The re-politicization of urban insurgencies
 6. Populisme og deltakelse i by
 7. Alternative boligløsninger: Prosess og gjennomføringsmodeller
 8. Det delte rommet i byen
 9. Klimaprotester, sosial rettferdighet og demokratisk lederskap i by
 10. Urban development and citizen participation in gentrification areas
 11. Alternativ boligpolitikk: Behov, modeller og konsekvenser
 12. Planlegging for bærekraftige byer: Samlende fellesverdier, eller konstant kompromissjakt?
 13. Kampen om gatetrærne
 14. Det nye tjenestemarkedet og urbant bærekraftig forbruk
 15. Cities in Transit(ion): Displacement and Placemaking
 16. Levende bysentrum
 17. Ulike styringsmodeller i storbyene – ulike demokratier?